Algemene voorwaarden


1. Boekingen

Het Verborgen Verblijf neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Het Verborgen Verblijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. Het Verborgen Verblijf zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst per e-mail aan je bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dien je contact op te nemen met Het Verborgen Verblijf.


2. Boekingen van groepen

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.


3. Prijs

De prijzen in de brochure en op de website zijn niet bindend, Het Verborgen Verblijf behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door Het Verborgen Verblijf is verzonden.


4. Tenthuur

Bij de huurprijs van iedere tent is inbegrepen:

– Huur van Tent en ondergrond

– Gebruik van en toegang tot het terrein

– Verbruik water

– BTW volgens de richtlijnen van de BTW- administratie van het land van bestemming

– Eindschoonmaak


Niet inbegrepen zijn onder andere:

– Afwas doen

– Bedden afhalen en het gehuurde linnengoed verzamelen

– Afvalzakken in de container deponeren

– Reserveringskosten (€ 25,00 per boeking)


5. Reserveringskosten

De prijzen voor de tenthuur zijn exclusief reserveringskosten. De reserveringskosten worden per boeking berekend ad € 25,00. 

6. Huisdieren

Op het Verborgen Verblijf Thornspick is één tent aanwezig waar maximaal één hond is toegestaan. Voor de hond wordt € 6,00 per nacht gerekend.


7. Betalingen

a. Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden. De aanbetaling dient te geschieden binnen 8 dagen na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 10 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Het Verborgen Verblijf. Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden.

b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. Het Verborgen Verblijf zend je een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Het Verborgen Verblijf, is Het Verborgen Verblijf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Je bent aansprakelijk voor alle schade die Het Verborgen Verblijf als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Het Verborgen Verblijf in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 10 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.


8. Wijzigingskosten

Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Het Verborgen Verblijf niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Het Verborgen Verblijf of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij je € 30,00 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend als je bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, ben je het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Indien je na de totstandkoming van de boeking van meer dan één tent, het aantal geboekte tenten wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden toegestaan.


9. Annuleringen

Het is raadzaam bij boeking deel te nemen aan het annuleringsfonds van Het Verborgen Verblijf. Zonder deelname zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van € 150,00.

b. Bij annulering binnen 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.

c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.


10. Aankomst en vertrek

a. Procedure vóór aankomst

Na betaling van het volledige factuurbedrag krijgt je via de mail je persoonlijke gegevens toegestuurd, waaronder de voucher. Deze moet je uitprinten en bij aankomst afgeven.

b. Aankomstprocedure

Bij aankomst op Het Verborgen Verblijf toon je je toegangsbewijs. Je mag vanaf 15.00 uur in de tent. Op de dag van vertrek dien je de tent vóór 11.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van de tent.


11. (Huishoudelijk) Reglement

Teneinde het logeren op Het Verborgen Verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde )regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement ligt bij aankomst in de informatiemap van de tent . Indien je dat wenst, kan het Huishoudelijk Reglement, op verzoek, worden toegezonden. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van Het Verborgen Verblijf tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Het Verborgen Verblijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op Het Verborgen Verblijf. Wij maken je er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.


12. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Het Verborgen Verblijf bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Het Verborgen Verblijf, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


13. Aansprakelijkheid

a. Het Verborgen Verblijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

• diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Het Verborgen Verblijf;

• het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op Het Verborgen Verblijf.

b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Het Verborgen Verblijf en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op Het Verborgen Verblijf bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

c. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de tent kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.


14. Klachten

Ondanks alle zorgen van Het Verborgen Verblijf  kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met de boer op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek van de vakantiebestemming de gelegenheid de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen bij Het Verborgen Verblijf. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek van Het Verborgen Verblijf de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van bindend advies.


15. Aanname van de risico's

Vergeet niet dat je verblijft  op het platteland, waar er andere gevaren zijn dan thuis. Ook moet je ervan bewust zijn dat een deel van het kamp apparatuur (zoals de kookwagen, de houtkachel, de fiets, de microscoop, enz.) gevaarlijk kunnen zijn bij oneigenlijk gebruik. Verder kunnen er op het terrein speeltoestellen zijn zoals trampolines, boomhutten enz., die gevaarlijk kunnen zijn bij oneigenlijk gebruik. Terwijl wij en je gastheer huiseigenaren veel aandacht besteden aan jouw bescherming, kunnen er ongelukken gebeuren waar wij, noch de huiseigenaar verantwoordelijk voor zijn (in de mate toegestaan door de wet). Het is jouw verantwoordelijkheid toezicht te houden op jouw kinderen. Als je een apparaat ziet wat defect en / of onveilig is, moet je de huiseigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wij raden je sterk aan zich te verzekeren tegen het risico van ongevallen tijdens jouw verblijf. 


16. Dagbezoeker

Het is in principe toegestaan dat je bezoek ontvangt tijdens jouw verblijf. Dit bezoek dient zich te melden bij Het Verborgen Verblijf. Voor een bezoek wordt € 4,00 p.p.p.d. berekend.


17. Algemeen

Het Verborgen Verblijf Thornspick, adresgegevens bekend bij boeking. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Het Verborgen Verblijf. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke typefouten binden ons niet.