Voorwaarden Annuleringsfonds

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING IN DE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

1.a Huurder: de op de bevestiging vermelde persoon en zijn/haar reisgenoten.

1.b Huursom: de som op de huurovereenkomst vermeld.

1.c Annuleringskosten/ rechtens verschuldigde huursom, of deel daarvan, en overboekingkosten ingeval van annulering.

1.d Gezin:samenreizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende huurder wordt ook aangemerkt als een gezin.


2. INGANGSDATUM EN GELDIGHEIDSDUUR.


De dekking begint van de eerste aanbetaling, vermeld op de bevestiging, en eindigt op de einddatum van het arrangement volgens de bevestiging.


3. DEKKING.

3.a Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 3a tot en met 3.a.11.

3.a.1 Overlijden, ernstig ziekte of ernstig ongevalletsel van huurder, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de huurder.

3.a.2 Complicaties bij zwangerschap van huurder of hiermee samenwonende partner.

3.a.3 Materiële beschadiging van eigendom van huurder of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.

3.a.4 Het door huurder onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan 30 dagen voor aanvang van het arrangement.

3.a.5 Een medisch noodzakelijke ingreep welke huurder of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.

3.a.6 Noodgedwongen verhuizing van huurder door een medische noodzaak, renovatie of verandering van werkkring. 3.a.7 Onvrijwillig werkloosheid van huurder ten gevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkt.

3.a.8 Het door een werkloze huurder aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens 1 jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van het arrangement nodig maakt.

3.a.9 Onverwachte oproep van huurder na het eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het arrangement kan worden afgelegd.

3.a.10 Onverwachte oproep van huurder voor eerste of herhalingsoefening in militaire dienst.

3.a.9 Onverwachte oproep van huurder na het eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het arrangement kan worden afgelegd.

3.a.10 Onverwachte oproep van huurder voor eerste of herhalingsoefening in militaire dienst.

3.a.9 Onverwachte oproep van huurder na het eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het arrangement kan worden afgelegd.

3.a.10 Onverwachte oproep van huurder voor eerste of herhalingsoefening in militaire dienst.

3.a.11 Het door een van buiten komend onheil, uitvallen van het door huurder voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel, binnen 30 dagen voor aanvang van het arrangement.

3.a.12 Een ernstige schade aan het eigen vakantieverblijf of het gratis ter beschikking gekregen vakantieverblijf, waardoor de geplande vakantie geen doorgang kan vinden. In dat geval vindt uitsluitend vergoeding plaats van voor uit betaalde/gereserveerde tickets voor de boot -, vlieg- of treinreis.

3.c. De maximale uitkering voor alle huurders te samen is ten hoogste de uitkering voor 2 gezinnen, verdeeld over alle huurders naar verhouding van ieders aandeel in de huursom.

3.d. Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.

4. UITSLUITINGEN.

4.a Geen uitkering wordt verleend indien huurder of belanghebbende:

4.a.1 Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering. Ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.

4.a.2 Nalatig is in de vervulling van enig krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting.4.b.Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis.

4.b.1(In)direct verband houdende met: molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te - ‘s-Gravenhage is gedeponeerd: - Atoomkernreaktie, waaronder wordt verstaan kernreactie waarbij energie vrij komt: - Inbeslagneming en verbeurdverklaren: - Het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking en terreurdaad.

4.b.2 Ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van huurder of belanghebbende. 4.b.3 (In)direct verband houdende met zelfdoding van huurder of poging daartoe.

4.b.4 Bij of ten gevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe.

4.b.5 Verband houdende met ziekte, aandoening of afwijking welke bij huurder, zijn huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakten. Deze uitsluiting is alleen van kracht indien de verzekering is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.


5. VERZEKERD BEDRAG.

5.a Het verzekerd bedrag dient te worden gesteld op de volle prijs van het reis -/huurarrangement.

5.a.1 Er wordt geen premierestitutie verleend, anders dan bij annulering van de reis -/huurovereenkomst door reis -/vervoersorganisatie of verhuurder.

 

6. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE.

6.a Huurder of belanghebbende is verplicht:

6.a 1 Al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade.

6.a.2 Bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Tevens is huurder verplicht zich op verzoek van Het Verborgen Verblijf te laten onderzoeken.

6.a.3 Het Verborgen Verblijf alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen.

6.a.4 De omstandigheden welke leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen.

6.a.5 Originele bewijsstukken te overleggen. 6.a.6 Medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken.

Wijze van melden.

6.b Huurder of belanghebbende is verplicht:

6.b.1 Na een gebeurtenis, waardoor (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan Het Verborgen Verblijf.

6.b.2 Het Verborgen Verblijf zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na einde van de geldigheidsduur van de verzekering in het bezit stellen van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Deze formulieren dient u zelf bij Het Verborgen Verblijf aan te vragen.

6.c. Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 5.b.1 en 5.b.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.


7. SCHADEREGELING.

7.a Het Verborgen Verblijf is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door huurder verstrekte gegevens en inlichtingen.


8. RECHTHEBBENDE.

8.a Recht op uitkering bestaat alleen voor huurder. Indien een huurder recht heeft op uitkering op grond van deze verzekering hebben ook de overige huurders dit recht mits deze het verblijf ook annuleren of voortijdig afbreken, met uitzondering van het bepaalde in 3.b.3. 8.2. Uitkering zal geschieden aan een huurder (tenzij andere huurders hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan Het Verborgen Verblijf bezwaar hebben gemaakt)

 

9. VERVALTERMIJN VAN RECHT OP UITKERING.

9.a Heeft Het Verborgen Verblijf ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens Het Verborgen Verblijf terzake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden, welke termijn in gaat op de dag waarop Het Verborgen Verblijf dit bericht verstuurde.


10. ADRES.

10.a Kennisgevingen door Het Verborgen Verblijf aan huurder geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij Het Verborgen Verblijf bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.